VARFÖR NYTTOVÄRDERA?


I många organisationer ger genomförda investeringar sällan möjlig nytta tillbaka. Forskning visar att det handlar om så lite som cirka en tredjedel av investeringarna. Om du misstänker att detta är fallet även i din organisation så är en nyttovärdering enligt PENG ett utmärkt verktyg för att säkerställa nyttohemtagningen.

 • En PENG-analys ger tre viktiga utkomster för en organisation som tänker genomföra en förändring. PENG säkerställer om en planerad investering är lönsam eller ej och vilka nyttor som kan uppnås.
 • Nyttorna tydliggörs och får ett värde och sammanhang
 • PENG ger underlag för beslut, genomförande och uppföljning. Den ger samsyn inför förändringar och skapar trygghet.
 • Genom PENG-analysen är det möjligt att identifiera vilka nyttor man strävar efter att realisera samtidigt som det ger ett tydligt underlag för prioritering och planering av ett nyttohemtagningsprojekt.

Efter en PENG-analys är det möjligt för alla deltagare att svara på frågor som:

 • Hur stor är/blir nyttan?
 • Vad består den av?
 • Vad är viktigt att genomföra?
 • Är vi överens om vad som skapar nytta?
 • Kan nyttan ökas?
 • Hur ska vi säkerställa nyttan?
 • Hur stor är hela kostnaden för nyttan?
 • Kan nyttan ökas genom en investering i form av ett lån?

VARFÖR REALISERAS INTE NYTTAN?

Anledningarna till att nyttan inte realiseras i organisationen kan vara många, men några av de vanligaste orsakerna är:

Traditionella kalkyl- och värderingsmetoder ger beslutsunderlag som inte tar helheten i beaktande. Som regel tas endast det som kan mätas med, t ex personal- och lokalkostnader. Tyvärr missas då de mer svårvärderade delarna som till exempel bättre kundservice, mer engagerade medarbetare, tydligare beslutsunderlag. Något som ofta svarar för en väsentlig del av den totala nyttan

Det saknas tillräckligt stöd och förståelse från beslutsfattare och andra intressenter i organisationen
Medarbetare i organisationen involveras inte i förändringsarbetet

Förändringen är otydlig och tolkas, och genomförs, på olika sätt inom organisationen eftersom man inte använder samma språk

Nya IT-system utan att ta hänsyn till påverkan på organisation och processer, centrala delar för att säkerställa realiseringen av den totala potentialen.
En nyttovärdering med hjälp av PENG-modellen skapar förutsättningar för att hantera alla ovanstående punkter genom att alla i organisationen får en gemensam bild av förändringen samt ett tydligt och enkelt underlag för förändringskommunikationen.

Rulla till toppen