Referenscase

SAGUS AB/Kvadrat AB

Fusion mellan företag

Under 2004 började konsultbolagen SAGUS AB och Kvadrat AB att diskutera ett framtida samarbete som en följd av förändrade marknadskrav. Det hade blivit allt viktigare att få till stånd ramavtal för att kunna genomföra affärer. För att vara säkra på den reella nyttan med ett samgående beslutade man att genomföra en nyttovärdering för att få bättre grepp om framtida intäkter och kostnader.

Nyttovärderingen genomfördes i form av en PENG-analys. Den genomfördes, under fyra tillfällen, av en grupp med konsulter. Först definierades målet med analysen. Därefter strukturerades och värderades de olika parametrarna. Det tredje tillfället fokuserade på hinderanalys och hemtagningsansvar. Slutligen hölls ett avslutande möte.

PENG-analysen resulterade i en nettonytta på 1,9 MSEK och en nyttofaktor på 3,2. Analysgruppen kom fram till att ett samgående visade på klar vinst, genom att man skulle kunna uppnå både volymökning och högre snittpris. Analysen gav bred och djup insikt om de olika parametrar som kunde avgöra om ett samgående skulle bli lönsamt eller inte. Ett annat viktigt resultat från analysen var att deltagarna från de båda företagen upplevde att de hade lärt känna varandra bättre och tillsammans startat en lärprocess.

Landstinget i Östergötland

Samlokalisering av Laboratoriemedicinskt centrum

Landstinget i Östergötland hade 2008 ett behov av att utvärdera nyttor och kostnader för att samlokalisera laboratorieverksamheten inom Laboratoriemedicinskt centrum till ett hus. Flytten till ett hus skulle potentiellt möjliggöra samutnyttjande av ytor, utrustning och personal på ett effektivare sätt. Syftet med nyttovärderingen var att kunna värdera den förväntade investeringen på ett sådant sätt att det kunde utgöra beslutsunderlag för Landstingsstyrelsen.

Nyttovärderingen genomfördes i form av en PENG-analys. Den utfördes på fyra halvdagar av en tvärfunktionell arbetsgrupp på nio personer.

Den interna nyttan uppskattades öka med samlokalisering genom lägre kostnader för analys, högre intäkter och bättre kvalitet. Den externa nyttan var försumbar. Kostnaden för nyttan var på samma nivå som värdet på den interna nyttan. PENG-analysen visade att samlokalisering skulle innebära flera nyttor men att den totala lönsamheten var tveksam. Landstingsstyrelsens beslut blev att inte genomföra samlokaliseringen. Med hjälp av PENG-analysen kunde ett tydligt beslutsunderlag skapas. PENG-analysen bidrog också till samsyn runt beslutet. Genom en tydlig analys på ett tidigt stadie så kunde också tid och pengar sparas i planerings- och projekteringsarbetet.

Praktikertjänst

Parallella projekt för lönsam verksamhet genom nöjdare personal

Under 2004 tog Praktikertjänst fram två projekt för att få större effektivitet och lönsamhet genom nöjdare personal och mindre sjukfrånvaro. Det ena projektet (Självledarskap för ett friskare liv) handlade om att ge medarbetarna verktyg för att skapa ett friskare liv och en bättre arbetsmiljö. Det andra (Screening) handlade om kartläggning av långtidssjuka medarbetare. Huvudkontoret började under samma tid att ifrågasätta de olika utvecklingsinitiativ som togs fram i verksamheten. För att kunna påvisa ekonomiska fördelar med olika utvecklingsprojekt ville man börja genomföra nyttovärderingar. Huvudsyftet med nyttovärderingen, i fallet med de två projekten, var att beskriva för Praktikertjänsts huvudkontor vilka effekter som skulle kunna uppnås med projekten samt värdet av dessa effekter.

Nyttovärderingen genomfördes i form av en PENG-analys. Huvudintressenterna i analysen var Praktikertjänst och REHAB Station (ett bolag inom Praktikertjänst). Analysen genomfördes av en grupp sammansatt av representanter från verksamheten med insyn i projektförslagen.

PENG-analysen resulterade i en kombinerad nettonytta, för de två projekten, på 31,6 MSEK och en nyttofaktor på 7,2. Hinderanalysen påvisade hinder som huvudsakligen var relaterade till chefers och medarbetares förmåga att ändra sitt beteende för att kunna leva upp till projektmålen. Genom att två projekt utvärderades samtidigt fick deltagarna en möjlighet att se helheten samt hur dessa projekt påverkade varandra. Deltagarna upplevde också att PENG-analysen gav ett bra underlag för beslut och uppföljning genom att nyttor och kostnader tydliggjordes på ett bra sätt.